Verzending alleen binnen Duitsland

Algemene voorwaarden met informatie voor de klant

Inhoudsopgave

 

1. Toepassingsgebied

2. Sluiting van de overeenkomst

3. Herroepingsrecht

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5. Leverings- en verzendvoorwaarden

6. Eigendomsvoorbehoud

7. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

8. Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties

van de klant

9. Inwisselen van promotievouchers

10. Inwisselen van cadeaubonnen

11. Toepasselijk recht

12. Bevoegde rechtbank

13. Alternatieve geschillenbeslechting

 

1) Toepassingsgebied

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) van Assheuer + Pott GmbH & Co. KG (hierna “Verkoper”), gelden voor alle overeenkomsten over de levering van goederen, die een consument of ondernemer (hierna “Klant”) met Verkoper sluit met betrekking tot de door Verkoper in zijn online-shop weergegeven goederen. Hierbij worden de opname van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

 

1.2 Deze AV zijn ook geldig voor overeenkomsten over de levering van vouchers, mits niet uitdrukkelijk iets anders is geregeld.

 

1.3 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon, die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of juridische persoon of een partnerschap met handelingsbevoegdheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 

2) Sluiting van de overeenkomst

 

2.1 De in de online-shop van Verkoper opgenomen productbeschrijvingen vormen geen bindende aanbieding van Verkoper, maar dienen voor het indienen van een bindend aanbod van de klant.

 

2.2 Klant kan het aanbod via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online-bestelformulier indienen. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet Klant een juridisch bindend aanbod om een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

 

2.3 Verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

- door Klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te overhandigen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door Klant in dit opzicht doorslaggevend is, of

- door Klant de bestelde goederen te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door Klant in dit opzicht doorslaggevend is, of

- door Klant na het indienen van diens bestelling om betaling te vragen.

Wanneer er van meer van voornoemde alternatieven sprake is, wordt de overeenkomst gesloten wanneer één van voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor het accepteren van het aanbod gaat in op de dag na het indienen van het aanbod door Klant en eindigt na het verstrijken van de vijfde dag na de indiening van het aanbod. Wanneer Verkoper het aanbod van Klant binnen voornoemde termijn niet accepteert, dan geldt dit als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat Klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

 

2.4 Bij keuze van een door PayPal aangeboden betaalmethode vindt de afhandeling van de betaling plaats via betalingsprovider PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”), volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, te bekijken onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - wanneer de klant niet over een PayPal-account beschikt - volgens de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, te bekijken onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Wanneer Klant betaalt door middel van een in het online-bestelproces selecteerbare door PayPal aangeboden betalingsmethode, verklaart Verkoper het aanbod van Klant al te accepteren op het moment dat Klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

 

2.5 Bij keuze voor de betalingsmethode “Amazon Payments”, vindt de afhandeling van de betaling plaats via betalingsprovider Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna “Amazon”), volgens de gebruiksovereenkomst van Amazon Payments Europe, te bekijken onder https://payments.amazon.de/help/201751590. Wanneer Klant in het kader van het online-bestelproces “Amazon Payments” als betalingsmethode kies, geeft hij door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten meteen een betalingsopdracht aan Amazon. In dit geval verklaart Verkoper het aanbod van Klant al te accepteren op het moment dat Klant het betalingsproces start door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

 

2.6 Bij het indienen van een aanbod via het online bestelformulier van Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door Verkoper opgeslagen na het sluiten van de overeenkomst en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan Klant verzonden na verzending van bestelling aan Klant. Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Wanneer Klant vóór verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online-shop van Verkoper, worden de bestelgegevens op de website van Verkoper gearchiveerd en kunnen door Klant via diens met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount na invoeren van de bijbehorende inloggegevens gratis worden opgevraagd.

 

2.7 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van Verkoper, kan Klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan daarbij de vergrotingsfunctie van de browser zijn met behulp waarvan de weergave op het beeldscherm wordt vergroot. Klant kan zijn invoeren in het kader van het elektronische bestelproces net zolang via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren, tot hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

 

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.

 

2.9 De afhandeling van de bestelling en het contacteren vinden meestal per e-mail en geautomatiseerde afhandeling van de bestelling plaats. Klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres juist is, zodat de door Verkoper verzonden e-mails op dit e-mailadres kunnen worden ontvangen. Klant dient er met name voor te zorgen dat, in geval van gebruik van spamfilters, alle door Verkoper of derden, die in opdracht van Verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails afgeleverd kunnen worden.

 

3) Herroepingsrecht

 

3.1 Consumenten hebben in principe een herroepingsrecht.

 

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsvoorwaarden van Verkoper.

 

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

 

4.1 Voor zover uit de productbeschrijving van Verkoper niets anders blijkt, gaat het bij de aangegeven prijzen op totaalprijzen, inclusief btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijving apart vermeld.

 

4.2 De betalingsmogelijkheid/-heden wordt/worden in de online-shop van Verkoper aangegeven.

 

4.3 Wanneer vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, dient de betaling direct na het sluiten van de overeenkomst te worden betaald, mits partijen geen latere vervaltermijn hebben afgesproken.

 

4.4 Bij keuze voor betaalmethode “PayPal Credit” (betaling in termijnen via PayPal) draagt Verkoper zijn betalingsvordering over aan PayPal. Vóór acceptatie van de verklaring van overdracht van Verkoper voert PayPal aan de hand van de overgedragen klantgegevens een kredietbeoordeling uit. Verkoper behoudt zich het recht voor om Klant, in geval van een negatief controleresultaat, de betaalmethode “PayPal Credit” te weigeren. Wanneer betaalmethode “PayPal Credit” door PayPal is goedgekeurd, dient Klant het factuurbedrag tegen de door Verkoper vastgesteld voorwaarden, die in de online-shop van Verkoper werden aangegeven, aan PayPal te betalen. In dit geval kan hij alleen aan PayPal met een schuldkwijtscheldend effect betalen. Verkoper blijft echter ook in geval van overdracht van de vordering verantwoordelijk voor algemene vragen van Klant, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retouren, reclamaties, herroepingsverklaringen en -mailings of vouchers.

4.5 Als wordt gekozen voor de betaalmethode aankoop op rekening via Unzer, is de aankoopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald aan Unzer GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (hierna “Unzer”). De betaalmethode aankoop op rekening heeft als voorwaarde een succesvolle kredietbeoordeling door Unzer. Wanneer betaalmethode aankoop op rekening na kredietbeoordeling aan Klant wordt toegestaan, vindt de afhandeling van de betaling plaats in samenwerking met Unzer, waaraan Verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan Klant alleen aan Unzer met een schuldkwijtscheldend effect betalen. Verkoper blijft echter ook in geval van betaalmethode aankoop op rekening verantwoordelijk voor algemene vragen van Klant, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retouren, reclamaties, herroepingsverklaringen en -mailings of vouchers.

 

Betaalmethode aankoop op rekening via Unzer is uitgesloten,

- wanneer de bestelwaarde lager is dan 25,00 euro,

- wanneer het door Klant opgegeven afleveradres niet gelijk is aan het factuuradres, met name wanneer als afleveradres een verpakkingsstation of postbus is aangegeven, of

- wanneer Klant jonger is dan 18 jaar.

 

Verkoper houdt zich bovendien het recht voor om betaalmethode aankoop op rekening via Unzer tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume af te wijzen. In dit geval zal Verkoper Klant in zijn betalingsinformatie in de online-shop wijzen op een dergelijke betalingsbeperking.

 

4.6 Als wordt gekozen voor automatische incasso via Unzer, vindt de afhandeling van de betaling plaats via betalingsprovider Unzer GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (hierna “Unzer”), waaraan Verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. Vóór acceptatie van de verklaring van overdracht van Verkoper voert Unzer aan de hand van de overgedragen klantgegevens een kredietbeoordeling uit. Verkoper behoudt zich het recht voor om Klant, in geval van een negatief controleresultaat, de betaalmethode automatische incasso via Unzer te weigeren. Wanneer de betaalmethode automatische incasso via Unzer door Unzer is toegestaan, incasseert Unzer het factuurbedrag van de bankrekening van de klant na het verstrekken van een SEPA-machtiging tot automatische incasso, maar niet voordat de termijn voor het verstrekken van voorinformatie is verstreken. Voorinformatie (“Pre-Notification”) is elke mededeling (bijv. factuur, polis, overeenkomst) aan de klant waarin een debitering via SEPA-automatische incasso aankondigt. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd vanwege onvoldoende geld op de rekening of vanwege het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als Klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij hiertoe niet gerechtigd is, draagt Klant de kosten die de respectieve kredietinstelling maakt als gevolg van de terugboeking als Klant hiervoor verantwoordelijk is.

 

Betaalmethode automatische incasso via Unzer is uitgesloten,

- wanneer de bestelwaarde lager is dan 25,00 euro,

- wanneer het door Klant opgegeven afleveradres niet gelijk is aan het factuuradres, met name wanneer als afleveradres een verpakkingsstation of postbus is aangegeven, of

- wanneer Klant jonger is dan 18 jaar.

 

Verkoper houdt zich bovendien het recht voor om betaalmethode automatische incasso via Unzer tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume af te wijzen. In dit geval zal Verkoper Klant in zijn betalingsinformatie in de online-shop wijzen op een dergelijke betalingsbeperking.

 

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

 

5.1 De levering van goederen vindt plaats door verzending naar het door Klant aangegeven afleveradres, mits niets anders is overeengekomen. Bij het afhandelen van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van Verkoper bepalend.

 

5.2 Als de levering van de goederen mislukt en dit aan de klant te wijten is, draagt Klant de redelijke kosten die Verkoper als gevolg hiervan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten voor verzending wanneer klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. In het geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsvoorwaarden van Verkoper van toepassing op de kosten voor het retourneren van de goederen.

 

5.3 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

 

5.4 Vouchers worden als volgt aan Klant beschikbaar gesteld:

- per download

- per e-mail

 

6) Eigendomsvoorbehoud

 

Wanneer Verkoper vooruit levert, behoudt hij het eigendom voor totdat de verschuldigde aankoopprijs van de geleverde goederen volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

 

7.1 Wanneer het aangekochte product defect is, gelden de regels van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten.

 

7.2 Wanneer Klant als consument handelt, wordt hem verzocht om de geleverde goederen met zichtbare transportschade bij de bezorger te reclameren en Verkoper hiervan in kennis te stellen. Als Klant dit niet doet, is dit op geen enkele wijze van invloed op zijn wettelijke of contractuele claims ten aanzien van defecten.

 

8) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

 

8.1 Indien Verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen ook gehouden is de goederen volgens bepaalde specificaties van Klant te verwerken, zal Klant alle voor de verwerking benodigde inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door Verkoper gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld en bestandsgrootte aan Verkoper ter beschikking stellen en de daartoe benodigde gebruiksrechten aan Verkoper verlenen. Alleen Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van rechten op deze inhoud. Klant verklaart en neemt de verantwoordelijkheid ervoor, dat hij het recht bezit, om de aan Verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. Hij draagt met name zorg ervoor dat hierdoor geen rechten van derden worden geschonden, met name auteurs-, merken- en persoonlijke rechten.

 

8.2 Klant vrijwaart Verkoper van claims van Derden, die zij in verband met schending van hun rechten door contractueel vastgelegd gebruik van de inhoud van Klant door Verkoper ten opzichte van Verkoper kunnen doen gelden. In dit verband draagt Klant ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria tegen het wettelijk tarief. Dit geldt niet wanneer Klant niet verantwoordelijk is voor de schending. In het geval van een claim door derden is Klant verplicht om Verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verdediging.

 

8.3 Verkoper behoudt zich het recht voor, verwerkingsopdrachten af te wijzen, wanneer de door Klant hiervoor verstrekte inhoud wettelijke of officiële verboden schendt of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt met name bij het verstrekken van anti-constitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdbedreigende en/of geweld verheerlijkende inhoud.

 

9) Inwisselen van promotievouchers

 

9.1 Vouchers, die door Verkoper in het kader van een promotie-actie met een bepaalde geldigheidsduur gratis worden uitgegeven en doe door Koper niet kunnen worden gekocht (hierna “Promotievouchers”), kunnen alleen in de online-shop van Verkoper en alleen in de aangegeven periode worden ingewisseld.

 

9.2 Promotievouchers kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

 

9.3 Individuele producten kunnen uitgesloten zijn van de voucher-actie, wanneer er een overeenkomstige beperking blijkt uit de inhoud van de promotievoucher.

 

9.4 Promotievouchers kunnen alleen vóór afronding van het bestelproces worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

 

9.5 Per bestelling kan altijd maar één promotie-voucher worden ingewisseld.

 

9.6 De waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de promotie-voucher. Eventueel resterend tegoed wordt niet vergoed door Verkoper.

 

9.7 Wanneer de waarde van de promotie-voucher niet voldoende is voor het betalen van de bestelling, kan voor bijbetaling van het verschil gekozen worden van één van de andere door Verkoper aangeboden betaalmethodes.

 

9.8 Het tegoed van een promotie-voucher wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

 

9.9 De promotie-voucher wordt niet vergoed wanneer Klant de met de promotie-voucher geheel of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht retourneert.

 

9.10 De promotie-voucher is overdraagbaar. Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking accepteren van de respectieve houder die de promotie-voucher inwisselt in de online-shop van Verkoper. Dit is niet van toepassing als Verkoper kennis heeft of grove nalatige onwetendheid heeft ten aanzien van de niet-bevoegdheid, het juridisch onvermogen of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

10) Inwisselen van cadeaubonnen

 

10.1 Cadeaubonnen die via de online-shop van Verkoper zijn gekocht (hierna “Cadeaubonnen”), kunnen alleen in de online-shop van Verkoper worden ingewisseld, voor zover er niets anders op de cadeaubon is vermeld.

 

10.2 Cadeaubonnen en resttegoeden van cadeaubonnen kunnen tot het einde van het derde jaar na het jaar van aankoop van de cadeaubonnen worden ingewisseld. Resttegoeden worden tot aan de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

 

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen vóór afronding van het bestelproces worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

 

10.4 Bij een bestelling kunnen ook meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld.

 

10.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen worden gebruikt.

 

10.6 Wanneer de waarde van de cadeaubon niet voldoende is voor het betalen van de bestelling, kan voor bijbetaling van het verschil gekozen worden van één van de andere door Verkoper aangeboden betaalmethodes.

 

10.7 Het tegoed van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

 

10.8 De cadeaubon is overdraagbaar. Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking accepteren van de respectieve houder die de cadeaubon inwisselt in de online-shop van Verkoper. Dit is niet van toepassing als Verkoper kennis heeft of grove nalatige onwetendheid heeft ten aanzien van de niet-bevoegdheid, het juridisch onvermogen of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

 

11) Toepasselijk recht

 

Alle juridische relaties tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt uitgesloten door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

12) Bevoegde rechtbank

 

Indien Klant een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zijn statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de statutaire zetel van Verkoper. Indien Klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd is, is de statutaire zetel van Verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van Klant. Verkoper heeft in bovenstaande gevallen echter te allen tijde het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank in de vestigingsplaats van Klant.

 

13) Alternatieve geschillenbeslechting

 

13.1 De Europese Commissie stelt op het internet via de volgende link een platform beschikbaar voor online-geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortkomen uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

 

13.2 Verkoper is niet verplicht of bereid tot deelname aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.